T I D S K R I F T  F Ö R 

Rätt och Rättssäkerhet 
 

 
 
 
 Skriftväxling med anledning av JKs beslut     

JKs beslut angående Hulgaard  

Domarjäv i domen mot Stig Bertilsson? x x 

Regeringsrådet Bodil Hulgaard anmäld till Justitiekanslern x x 

Bodil Hulgaard - jävig att döma i vissa skattemål? X  x 

Debatt om jäv i processrättsliga diskussionsklubben, Stockholms tingsrätt x   x 

Holm mot Sverige - vad har hänt sedan domen?  x  x 

Delgivning av död person resningsgrund? x  x 

Barsebäck 2: utfrågning i konstitutionsutskottet     x 

Barsebäck 1: intervju med Stig von Bahr, lagrådets nuvarande ordförande  x  x 

Skatteidiotier 2: "pervers förmögenhetsskatt"  x    x 

Skatteidiotier 1: fusion fåmansföretagarfälla  x x 

Knut Ahnlund: Rättsröta i behandlingen av misstänkta för sexualbrott  x  x 

Recension: Gunnar Wiktorsson, Den grundlagsskyddade myten x  x 

Fallet Flink - en studie av HDs argumentation 

 

Tidskrift för Rätt och Rättssäkerhet har till ändamål att förbättra rättssäkerheten. En utgångspunkt för dess verksamhet är övertygelsen att rättssäkerheten långt oftare kränks i praktiken än i teorin.

Grunderna för ett rättssamhälle är i hög utsträckning kända och erkända. Ändå sker dagligen mindre och ibland större kränkningar av någons rätt. Att helt utrota dessa missbruk är inte möjligt.

Dock är det vår övertygelse, att ständig vaksamhet, saklig analys och diskussion samt publicering av enskilda fall leder till att åtminstone några kränkningar ej upprepas. Härtill fordras många goda krafter. Också vi vill, efter måttet av vår förmåga, bidraga.

Vi gör i detta värv inte anspråk på ofelbarhet. Med den kunskap vi har om oss själva skulle det förvåna oss, om vi - trots stora ansträngningar - aldrig skulle begå något misstag. Vi är därför mycket tacksamma för kritik och påpekanden av alla slag men också för uppslag och idéer till nya analyser och artiklar. Vi tar också gärna emot ej anonyma inlägg och artiklar.

 email.gifPost till Tidskrift för Rätt och Rättssäkerhet

 
 
Lagboken, m.m. x  x 

Riksdagen x  x 

EG-domstolen x  x 

The European Convention on Human Rights x  x 

Human Rights Organizations & Resources 

 
 
 
Tidskrift för Rätt och Rättssäkerhet utkommer med minst fyra nummer per år. En årsprenumeration kostar 100:-. Tidigare nummer kan beställas. Ansvarig utgivare: Bertel Nathhorst. Adress: Tidskrift för Rätt och Rättssäkerhet, Box 1749, 111 87 STOCKHOLM. Telefon:08-679 73 75. Fax: 08-611 23 47. e-mail: tfror@bahnhof.se 
Domänadress: www.tfror.se. Bankgiro: 5180 - 0753, postgiro: 394 43-7. Tidskriften har mångfaldigats i Stockholm 1999 av Tidskrift för Rätt och Rättssäkerhet HB. © 1998 Tidskrift för Rätt och Rättssäkerhet HB . Eftertryck tillåtet om källan anges.