JKs beslut angående Hulgaard 

1998-12-23 
 

JUSTITIEKANSLERN                               BESLUT 
                                                                   Datum                        Dnr 
                                                                   1998-09-29                 1521-98-21 
 

Klagomål över jäv i Regeringsrätten 

Carl Johan Hardt har i en skrivelse hit ifrågasatt huruvida regeringsrådet Bodil Hulgaard varit jävig i de skattemål som hon deltagit i avgörandet av under sin tid i Regeringsrätten och som rör taxeringar från den period under vilken hon var skattechef vid Riksskatteverket (1987-1993) 
                               _________________________ 

En domstol är skyldig att, oavsett om någon part gör invändning om jäv, vara uppmärksam på om det föreligger anledning till jäv mot någon av dess ledmöter. En domare som vet med sig att det föreligger en omständighet som kan antas grunda jäv mot honom eller henne är skyldig att lämna upplysningar om detta. Frågan om huruvida jäv föreligger prövas i det enkilda ärendet eller målet. Ansvaret för att ta ställning till huruvida jäv föreligger i det enskilda fallet ligger således i första hand på domstolen och dess ledamöter. 

Jag vill i detta fall också tillägga att det naturligtvis stod helt klart för regeringen vilken bakgrund Bodil Hulgaard hade när hon utnämndes till regeringsråd och att denna inte utgjorde något hinder mot hennes utnämning. 

Mot bakgrund vad som nu anförts finner jag inte anledning att gå vidare i den jävsfråga som tas upp i anmälan hit. 

Ärendet är härmed avslutat. 

Hans Regner 
/Hans Regner/ 

                                               Helen Svensson 
                                               /Helen Svensson/ 

 tillbaka till hemsidan