Regeringsrådet Bodil Hulgaard anmäld till Justitiekanslern 


1998-05-11 

En medarbetare i Tidskrift för Rätt och Rättssäkerhet (TFROR) har 1998-05-06 anmält regeringsrådet Bodil Hulgaard till Justitiekanslern (JK). 

I anmälan begärs att JK, som är åklagare för brott begångna i tjänsten av justitieråd och regeringsråd, skall undersöka om Hulgaard kan ha brutit mot rättegångsbalkens bestämmelser om domarjäv på ett sätt som innebär tjänstefel. Bakgrunden är, som TFROR redovisat i en tidigare artikel, att Hulgaard dömt i mål som rör taxeringar från den tid hon var skattechef på RSV. Trots att Hulgaard har varit medveten om TFRORs artikel och rimligen också om att jävsexperter i en artikel i Finanstidningen 1998-04-08 uttalat att hon kan vara jävig att handlägga dessa mål, har hon likväl fortsatt att döma i målen. 

Det kan tilläggas att samma dag som artikeln publicerades både Hulgaard och regeringsrättens ordförande Gunnar Björne i likalydande brev erbjudits möjlighet att kommentera TFRORs artikel. 
(Se kopia av brevet till Hulgaard nedan.) Varken Hulgaard eller Björne har dock lämnat några kommentarer. 
 
 
                                                                                                    Stockholm den 20 mars 1998 
 
                                                                                                    Regeringsrådet 
                                                                                                    Bodil Hulgaard 
                                                                                                    Box 2293 
                                                                                                    103 17 Stockholm 

                                                                                                    Även sänt till fax: 08-617 62 58 

Artikel i Tidskrift för Rätt och Rättssäkerhet 

Tidskrift för Rätt och Rättssäkerhet publicerar sedan maj 1997 artiklar på internet (www.tfror.se). Tidskriften vill vara forum för saklig analys och diskussion av rättsäkerhetsfrågor. 

Vi har idag i en artikel tagit upp Er bakgrund som skattechef på Riksskatteverket och hur denna bakgrund kan påverka Er opartiskhet som domare i vissa mål. Artikeln bifogas. 

Önskar Ni kommentera artikeln kommer vi att publicera Er kommentar. 
 

Med vänlig hälsning, 
 

Bertel Nathhorst 

/Bertel Nathhorst/ 
ansvarig utgivare