Skriftväxling med anledning av JKs beslut 


1998-12-23 

                                                                                                               Justitiekanslern 
                                                                                                                Box 2308 
                                                                                                               103 17 Stockholm 
 

Dnr 1521-98-21 

JK har i ovanstående beslut 1998-09-29 inte funnit anledning att gå vidare med min anmälan om möjligt jäv hos regeringsrådet Bodil Hulgaard. 

Två grunder åberopas till stöd för JKs beslut. 

1. Ansvaret att ta ställning till frågan om jäv föreligger ankommer i första hand på domstolen och dess ledamöter. 
2. Hulgaards bakgrund stod klar för regeringen vid utnämningen och ansågs inte utgöra något hinder mot hennes utnämning. 

Att ansvaret för att undvika jävssituationer i första hand ligger hos domstolen och dess ledamöter är förvisso sant men är knappast ett argument för JK att underlåta att undersöka om det finns anledning att anta att tjänstefel begåtts av en av domstolens ledamöter. Rättegångsbalkens bestämmelser om domstolars iakttagande av jävsreglerna upphäver ju på intet sätt JKs grundlagsstadgade skyldighet att, i de fall det finns anledning att misstänka ett regeringsråd för ett brott i tjänsten, väcka åtal. Tvärtom är JKs rätt att åtala vissa domare för tjänstefel p g a jäv en komplettering till den självsanering i jävsfrågor som rättegångsbalken ålägger domstolen och dess ledamöter. 
 
JKs påpekande att Hulgaards bakgrund stod helt klar för regeringen och inte hindrade en utnämning förtjänar även att kommenteras. Genom att utnämna Hulgaard till regeringsråd har regeringen onekligen ansett att Hulgaards bakgrund på RSV inte diskvalificerar henne som regeringsråd. I min anmälan görs emellertid inte gällande att Hulgaards bakgrund skulle hindra henne från att allmänt verka som regeringsråd. Anmälan går i stället ut på att Hulgaard p g a sin bakgrund är jävig att handlägga vissa speciella mål, nämligen taxeringsmål från perioden 1987-1993. Regeringen kan, genom sitt utnämningsbeslut, på intet sätt anses ha tagit ställning till konkreta jävsfrågor. 

När JK skall besluta om att väcka åtal eller ej, måste bedömningen endast utgå från om Hulgaards agerande kan konstituera jäv och tjänstefel. 
 

Stockholm den 9 oktober 1998 

/Carl Johan Hardt/ 
Carl Johan Hardt 
 

JUSTITIEKANSLERN 
 
                                                                                                            
 

                                                                                             Datum               Dnr 
                                                                                             1998-10-23         1521-98-21 
 

 
 
 

                                                                                              Carl Johan Hardt 
                                                                                              Box 1749 
                                                                                              111 87 Stockholm 
 
 
 

 
 
 

Härmed underättas Ni om att Justitiekanslern inte funnit skäl att vidta några åtgärder med anledning av Er skrivelse hit den 9 oktober 1998. 
 

 /Helen Svensson/ 
 Helen Svensson 
 
 
 
 
  tillbaka till hemsidan