Skatteidiotier 1: fusion fåmansföretagarfälla 
1997-09-29 

Enligt ett nyligen lagakraftvunnet förhandsbesked från Skatterättsnämnden skall en privatperson ta upp ett aktiebolags anskaffningskostnad för en villafastighet som intäkt av tjänst, när aktiebolaget, som äger villafastigheten, genom fusion uppgår i ett annat av privatpersonen ägt aktiebolag. Fastigheten används som privatbostad. 

Bakgrunden är följande: en privatperson äger samtliga aktier i ett aktiebolag (moderbolaget) som i sin tur äger samtliga aktier i ett annat aktiebolag (dotterbolaget). Dotterbolaget äger en villafastighet som privatpersonen använder som privatbostad. Privatpersonen räknas i detta sammanhang som fåmansföretagare och förmånsbeskattas för detta privatboende. 

Frågan till Skatterättsmänden var: om dotterbolaget fusioneras med moderbolaget och villafastigheten sålunda övergår från dotterbolaget till moderbolaget, utlöser detta någon beskattning? 

Skatterättsnämnden svarade: ja. Fusion är att se som ett fång jämförbart med köp och därmed utlöses en stoppregel avseende fåmansföretag (32§ KL anv. punkt 14). Enligt stoppregeln skall en företagsledare i ett fåmansföretag beskattas i inkomstslaget tjänst när företaget från annan än delägare anskaffar egendom som uteslutande eller så gott som uteslutande är avsedd för företagsledarens privata bruk. 

Skatterättsnämnden har dömt efter bokstaven; anskaffningen har onekligen skett "från annan än delägare eller delägare närstående person". Detta är bra. Om så alltid skedde i våra skattedomstolar, skulle från rättsäkerhetssynpnkt oerhört mycket vara vunnet. Problemet är bara, att när skon sitter på den andra foten, när en bokstavstolkning gynnar den skattskyldige, hittar allt för ofta våra skattedomstolar något sätt, t ex genom att använda "genomsyn", att döma till statens förmån. 

"Genomsyn" borde i detta fall ha lett till rakt motsatt resultat. Med tillämpning av "genomsyn" kan lätt hävdas, att ingen ägarförändring skett. Villan ägs ju fortfarande inom aktiebolagssfären och dessutom inom samma koncern. 

Slutligen får man vara glad att privatpersonen uppenbarligen haft goda rådgivare, så att han inte ovetande genomfört fusionen och i efterhand beskattats (och då dessutom med stor sannolikhet fått skattetillägg). 
 


 
Åter till TFRORs hemsida